- Under Construction -

GLOSSARY


Chinese Kung Fu terms


Stances

du li (duli) --- single leg stance

gon bu (gonbu) --- bow and arrow stance

ma bu (mabu) --- horse stance

pu tui (pu tuei) --- stretching stance

san chi --- 30/70 stance

su liu (si liu) --- 40/60 stance

xi shi --- empty leg stance

zuo pan (tso pan) --- twisted leg stance


Styles

Bagua Zhang (Ba Qua, Baqua, Ba Gua, Pakua) - 8 Trigram Palm Style

Baji Quan (Bajiquan, Pachi Chuan) - 8 Infinite Fist Style

Chen Tai Chi Chuan (Taiji Quan, Tai Ji Quan) --- "Grand Ultimate Fist" from the Chen family.

Jia Men Chang Quan --- Islamic Long Fist.

Piqua Zhang (Pi Qua, Pigua, Pikua Chuan) --- Splitting, Deflecting Palm Style

Tang Lang (Tanglang) --- Praying Mantis.

Ba Bu ---Eight Step.

Chi Si --- Seven Star.

Liu He --- Six Harmony

Mi Men --- Secret Door (Hidden Door, Closed Gate)

Yang Tai Chi Chuan (Taiji Quan, Tai Ji Quan) --- "Grand ultimate Fist" Yang family style.


Forms

chen 36

yang 32

yang 45

bung bu (beng bu)


8 Training Divisions of Kung Fu

shou --- hands

mu --- eyes

shih --- posture

bu --- footwork

shen --- alertness, spirit

li --- strength

chi --- breath

kung --- effort


Piqua Zhang 4 Basic Lines --- Piqua Su Lu

pi --- splitting

bao --- embracing

cheng --- penetrating, piercing

kao --- shoulder, hip, elbow


TOP /\

denali silhouette